LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

      CHUYÊN MÔN VÀ SKKN

Tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong môn Ngữ văn
Cập nhập ngày 22/9/2010

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Số : 7593 / SGD&ĐT-GDTrH                                   Hà Nội , ngày 17 tháng 9 năm 2010

V/v: Thi chuyên đề Tích hợp giáo dục

tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

trong dạy học Ngữ văn cấp THPT

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường THPT

Thực hiện kế hoạch 55-KH/TU ngày 04/3/2008 của Ban Chỉ đạo Thành phố về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Để chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn tổ chức thi chuyên đề Tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dạy học Ngữ văn cấp THPT năm học 2010 -2011 như sau :

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Động viên toàn thể giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn cấp THPT vận dụng sáng tạo nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy bộ môn, tham gia, hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường .

2. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng hợp lý các phương tiện dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo làm đồ dùng dạy học trong giảng dạy bộ môn.

3. Phát hiện và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt cho việc tổ chức sinh hoạt các chuyên đề tại cơ sở.

4. Các tiết dự thi diễn ra trong quá trình giảng dạy và học tập hàng ngày của học sinh theo chương trình quy định và theo thời khóa biểu, không gây xáo trộn ảnh hưởng đến học tập của học sinh. Đặc biệt chú trọng đến việc gắn nội dung bài dạy với thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

  1. Đối tượng dự thi
  2. Giáo viên bộ môn Ngữ văn các trường THPT thành phố Hà Nội.

  3. Điều kiện dự thi Thành phố

Giáo viên dự thi chuyên đề cấp Thành phố phải là 02 người có số điểm cao nhất tại cuộc thi các cụm trường.

III. NỘI DUNG

Tích hợp vào nội dung bài dạy Ngữ văn THPT các nội dung của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh:

- Tấm gương yêu nước, trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;

- Tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích;

- Tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân;

- Tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người;

- Tấm gương cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC – THỰC HIỆN

1. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các cụm trường

- Thời gian : Từ 25/9 đến 25/10/2010

- Sở Giáo dục và Đào tạo uỷ nhiệm cho các cụm trường tổ chức thi chuyên đề Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Ngữ văn cấp THPT:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia thi cấp cụm trường.

+ Thành lập BGK chấm, lựa chọn 02 giáo viên tham dự thi cấp Thành phố.

+ Nộp danh sách giáo viên dự thi cấp Thành phố theo mẫu (gửi kèm) ngày 15/10/2010 về phòng Giáo dục trung học.

2. Tổ chức thi chuyên đề cấp Thành phố

- Chuyên đề Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Ngữ văn cấp THPT cấp Thành phố sẽ được tổ chức vào tháng 11/2010.

- Tổng kết thi chuyên đề cấp Thành phố : tháng 12/2010. Giờ dạy đạt giải Nhất sẽ được bố trí dạy báo cáo tại hội nghị tổng kết.

V. MỘT SỐ YÊU CẦU VỚI GIÁO VIÊN THAM DỰ THI CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ

1. Yêu cầu chung

- Thời gian thực hiện tiết dạy 45 phút theo tiến độ chương trình quy định;

- Giáo viên không được dạy trước bài dự thi tại chính lớp giáo viên đăng ký dự thi, không yêu cầu học sinh có sự chuẩn bị quá mức bình thường ảnh hưởng tới học tập các môn khác.

- Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên BGK trước hoặc sau khi thi.

- Trường hợp có thay đổi kế hoạch vì lý do đột xuất cần báo với BCĐ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Yêu cầu cụ thể :

- Kế hoạch bài giảng (giáo án) in thành 7 bản để gửi BGK, BCĐ trước giờ dạy.

- Tiết dạy phải thực hiện đúng chủ đề, thể hiện được tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và thể hiện rõ đặc trưng bộ môn.

- Khuyến khích sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy .

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THPT có kế hoạch vận động và tổ chức theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo để cuộc thi đạt kết quả tốt.

Nơi nhận K/T. GIÁM ĐỐC

- BTG Thành Uỷ (để báo cáo) PHÓ GIÁM ĐỐC

- BGĐ S GD&ĐT (để báo cáo)

- Các trường THPT (để thực hiện)

- Lưu VP, GDTrH (để thực hiện)

Đoàn Hoài Vĩnh


Các tin khác
   Hợp nhất quy định về TBDH tối thiểu GDQP-AN
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ESCHOOL VÀ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ
   CÁC KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
   Điều chỉnh tổ chức thi khảo sát đánh giá năng lực của giáo viên tiếng Anh
   Công văn triệu tập giáo viên tiếng Anh tham dự hội thảo quốc tế trong khuôn khổ KH triển khai Đề án NN 2020
   Hướng dẫn viết SKKN năm học 2011-2012
   Kết quả SKKN năm học 2010-2011
   Một số vấn đề về kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông (phần 2)
   Tổ chức Hội thi GVDG thành phố môn Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh năm học 2011-2012
   DANH SÁCH SKKN NỘP ĐỢT 1 (THÁNG 3/2011)
   Mẫu bìa SKKN
   Dạy học tình huống và tình huống dạy học
   Kết quả chấm SKKN cấp TP năm 2010-2011
   Phân công chuyên môn học kỳ 1 năm học 2010-2011
   Hướng dẫn thực hiện dạy tự chọn năm học 2010-2011 (Phần 2-tổ chức thực hiện)

TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN
Địa chỉ: Trung Văn Từ Liêm Hà Nội
Tel. 04.39940694. Tong dai: 046.265.2655 hoac 04.3553.9300.
Website: http://c3trungvan.edu.vn

 Email:c3trungvan@hanoiedu.vn, admin@c3trungvan.edu.vn