Công văn: Số: 1489/SGDĐT-CTTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

16/05/2020     Lượt xem: 0

Công văn: Số: 1489/SGDĐT-CTTT

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890-19/5/2020)

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 1489/SGDĐT-CTTT

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/5/1890-19/5/2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi:

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị trường học trực thuộc.

 

          Thực hiện Công văn số 1553/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 15/4/2020 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU ngày 17/4/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020). Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình và điều kiện của địa phương chủ động thực hiện các nội dung sau:

          1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau (tuyên truyền qua các ấn phẩm; tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, bảng led; tuyên truyền trên website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội như facebook, zalo, viber ...); chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo trong điều kiện hiện nay (có đề cương tuyên truyền và khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo).  

          2. Phối hợp với các tổ chức chính trị tại địa phương, đặc biệt là tổ chức Đoàn, Đội, Hội tổ chức rộng rãi hội thi kể chuyện về Bác Hồ.

          3. Tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực giáo dục; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          4. Kịp thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

 

          Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở GDĐT qua email: cttt@hanoiedu.vn trước ngày 25/5/2020.

          Thông tin liên hệ: Đồng chí Đinh Đức Chính, Chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT Hà Nội. Điện thoại: 0904010044./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GDĐT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Đ/c PGĐ PX Tiến;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, CTTT.                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến

 

 

 


File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
 16/05/2020

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Video
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 10
Hôm nay : 42
Hôm qua : 1,444
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|