Số: 679/SGDĐT-CTTT V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

04/05/2020     Lượt xem: 0
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 679/SGDĐT-CTTT
V/v những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 1855/VP-KGVX ngày 04/3/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá;

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; các trường trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung phòng, không dịch bệnh Covid-19 trong đơn vị như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (nội dung hướng dẫn gửi kèm).

2. Phối hợp tổng vệ sinh khử khuẩn vào ngày 07/3 và 08/3/2020, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị như: nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, khẩu trang, bồn nước, xà phòng, nước sát khuẩn tay ... phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học.

3. Công tác kiểm tra, báo cáo

- Phòng GDĐT đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trực thuộc về thực hiện những nội dung chỉ đạo của ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tổng hợp báo cáo từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo tư thục;

- Cụm trưởng các trường trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 tổng hợp báo cáo từ các trường trung học phổ thông trong cụm và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn;

- Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc Sở báo cáo trực tiếp về Sở.

Báo cáo chính xác, minh bạch, kịp thời tình hình phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị gửi về Sở GDĐT qua phòng Chính trị tư tưởng, địa chỉ email: cttt@hanoiedu.vn trước 13 giờ 30 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ GDĐT./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- Sở Y tế;
- Sở LĐTBXH;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- UBND các Q,H,TX;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

 

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC

(kèm theo Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020)

 


File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
 04/05/2020

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Video
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 18
Hôm nay : 29
Hôm qua : 1,444
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|