MẪU BIỂU KÈM THEO CÔNG VĂN KNC 2018

05/02/2018     Lượt xem: 0

MẪU BIỂU KÈM THEO CÔNG VĂN KNC 2018

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

“VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

(Kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ GD)

 

 

Mẫu 1.A- Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

 

Mẫu 2.A- Bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác trong ngành giáo dục;

 

Mẫu 2.B- Bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác ngoài ngành giáo dục (nếu có);

 

Mẫu 2.C- Bản tóm tắt thành tích cá nhân của người nước ngoài (nếu có);

 

Mẫu 3.A- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mẫu 1.A. Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 


..………………………………………………………

Số: ………………………..

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp giáo dục” - Năm 20…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                     Hà Nội, ngày …….. tháng …… năm 20…

 

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

           Thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành giáo dục, Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

đã xét chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 20… cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:

  1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………. người.

Trong đó:

  • Đang làm việc: …….. người,
  • Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ quy định của nhà nước quy định: …… người,
  • Đã chuyển ngành khác: …….. người.
  1. Tặng Kỷ niệm chương  cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …….người.
  2. Người nước ngoài: …….. người.

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Mẫu 2.A- Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân trong Ngành giáo dục.

 

 


CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 

 
 

 

 

 

  1. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: …………………………………………………….Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………..Dân tộc:………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….

Chức vụ : …………….………………………………………

Đơn vị công tác  :  …………….………………………………………

…………….…………………………………………………………………

Ngày vào ngành  GD&ĐT : ……………………………..

Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT): …………………………..

Mức kỷ luật:

  • Ngày ký quyết định kỷ luật :         ……………………………………..
  • Ngày ký quyết định xóa kỷ luật: ……………………………………….

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: …

…………………………………………………………………………………….

II. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:

Thời gian

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác

Ghi rõ: Chức vụ, trường, huyện (quận), tỉnh, thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, ngày …….. tháng …… năm 201…

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị                          Người khai ký

   (Thời gian công tác trong Ngành GD                              (Ghi rõ họ, tên)

và xác nhận rõ chưa được tặng Huy chương

  hoặc Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”)

     

 

Mẫu 2.B - Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người ngoài Ngành giáo dục.

 


…….. …………………………………..

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 

 
 

 

 

 

  I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ……………………………………………………. Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….. Dân tộc:…………..

Nơi ở hiện nay:  ………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác:  ………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

 

……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………… …………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………… …………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

 

……………, ngày …….. tháng …… năm 201…

 

Ý kiến của thường trực HĐTĐ-KT  Quận, huyện, thị xã

 

Cơ quan quản lý giáo dục

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 2.C- Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người nước ngoài

 


…….. …………………………………....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

 

 
 

 

 

 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

Họ và tên: ………………………………………………………. Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………Quốc tịch:………………..

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………….

  …………….……………………………………………………………………….

Chức vụ và nơi công tác   …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

II. THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:

……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………… …………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………… …………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………

 

……………, ngày …….. tháng …… năm 201…

 

Cơ quan quản lý giáo dục

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Mẫu 3.A - Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 

 
 

 

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

(Kèm theo Tờ trình số:............ ngày .... tháng .... năm 201... của…)

 

 
 

 

 

 

 

 

TT

Giới tính

 

Họ và tên

 

Chức vụ - Nơi công tác

Số năm tính xét tặng KNC

1

Ông

Nguyễn Văn A

Giáo viên trường Mầm non A

25

2

Nguyễn Thị Lan

Nguyên Giáo viên trường Tiểu học  B

20

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS ngoài ngành GD

 

 

1

 

 

 

2

Ông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............., ngày ..... tháng... năm 201...       

                                                                          Thủ trưởng đơn vị

       (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 


File đính kèm:
FileGhi chúFile sizeLần sửa cuối
 05/02/2018

Bình Luận

Tra cứu điểm Thời khóa biểu Kế hoạch Lịch công tác Theo dõi nề nếp
Chia sẻ
Lịch
Thống kê
Đang online: 28
Hôm nay : 798
Hôm qua : 3,584
Tổng số: 1,541,730
Kinh Bắc Town| Lễ hội Bắc Ninh| Văn hóa truyền thống bắc ninh| Di tích lịch sử bắc ninh|